Thay đổi điều kiện nhập khẩu cho người ở trọ vào TP.HCM từ ngày 01/07/2021

Từ ngày 01/7/2021, TP.HCM thực hiện thay đổi điều kiện nhập cảnh cho người ở trọ. Các quy định mới cho phép người ở trọ nhập cảnh chỉ khi có sự xác nhận từ chủ trọ. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và quản lý dịch bệnh hiệu quả trong cộng đồng. Mọi người cần tuân thủ quy định mới này để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

CafeLand - Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Cư trú năm 2020, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Ngoài việc bỏ quy định phải có thời gian tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh từ một năm trở lên nếu đăng ký thường trú vào huyện, từ hai năm trở lên nếu đăng ký thường trú vào quận thì Luật Cư trú năm 2020 còn có những điểm mới khác về điệu kiện để người ở trọ được đăng ký thường trú vào TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Một là, được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

Như vậy, đối với trường hợp đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình thì Luật Cư trú năm 2020 bắt buộc phải được chủ hộ đồng ý; hiện tại, chỉ yêu cầu được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Hai là, bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 sàn/người (hiện nay, không đặt ra mức tối thiểu là 8 m2 sàn/người mà chỉ yêu cầu bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh quy định).

Người thuê, mượn, ở nhờ cũng cần lưu ý với trường hợp chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ sẽ bị xóa đăng ký thường trú theo điểm e và điểm h khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020, bao gồm:

Một là, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Hai là, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Đồng thời, theo khoản 8 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Post a Comment

Previous Post Next Post