Làm gì khi đất sử dụng thực tế nhỏ hơn diện tích đất trúng đấu giá?

Tôi đấu trúng giá lô đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, khi đo lại thì diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích đất đấu giá thì có phải làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo điểm đ khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, đất trúng đấu giá sẽ thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ở trường hợp này, sau khi đúng đấu giá đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì người trúng đấu giá thực hiện đo lại thì phát hiện diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích đất đấu giá. Do đó, người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận.

Tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất

Người thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Thông tư 24/2014 về hồ sơ địa chính.

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

- Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi quy định tại Khoản 4 Điều này được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

+ Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

+ Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Đấu giá 2016 thì người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Hội đồng đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến hội đồng định giá để đề nghị xem xét, giải quyết và trong đó nêu rõ về diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất mà hội đồng đấu giá niêm yết. Thực tế hiện nay, vẫn còn một số trường hợp diện tích thực tế có sự chênh lệch với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 62 Luật khiếu nại cũng quy định: Hội đồng đấu giá tài sản có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình đấu giá; tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại phát sinh sau cuộc đấu giá; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

>>Xem thêm: Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 20/5/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post