Sau 3 - 5 năm, vị trí công tác nào trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương phải chuyển đổi?

Theo Thông tư 08/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 3/10/2023, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác tại các vị trí thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực xây dựng là từ đủ 3 - 5 năm. Vậy, những vị trí nào phải chuyển đổi?

Công chức ngành xây dựng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 3-5 năm/lần. Hình minh họa

Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

- Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng:

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới công trình; cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình; cấp giấy phép di dời công trình;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

- Thẩm định dự án xây dựng:

+ Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh;

+ Thẩm định, thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

- Quản lý quy hoạch xây dựng:

+ Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng;

+ Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

- Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng:

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình xây dựng; cho ý kiến về các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp.

- Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác thuộc Bộ Xây dựng là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức.

Thông tư 08/2023/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post