Quy định về bồi thường khi có đường dây điện tư nhân đi qua đất

Quy định bồi thường khi có đường dây điện của tư nhân đi qua đất đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Điều này bao gồm việc tiền bồi thường công bằng, chính sách đường dây điện an toàn và giữ gìn môi trường. Mục tiêu là đảm bảo sự cân nhắc đúng đắn giữa lợi ích công cộng và quyền sở hữu tư nhân khi triển khai hạ tầng điện lực.

Tôi có mảnh đất diện tích 10.000m2, loại hình sở hữu: Sổ đỏ riêng; loại đất: đất ở và đất trồng cây lâu năm (trong đó đất ở được cấp là 1.000m2). Mảnh đất này có tiếp giáp 3 mặt với trục lộ giao thông chính của xã. Mảnh đất của tôi chuẩn bị có đường dây tải điện đi 220kV đi qua (chỉ có dây ngang qua chứ không có trụ). Đường dây này là tư nhân làm, không có quyết định thu hồi đất.

Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có được bồi thường không? Quy định bồi thường về vấn đề này như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

cctvdanang@....

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Trường hợp đường dây tải điện là của tư nhân thì bạn có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân đó bồi thường căn cứ vào Điều 255 Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác Bộ luật Dân sự 2015:

“Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Như vậy thì theo quy định của luật thì chủ thể mắc đường dây tải điện có quyền được mắc đường dây tải điện qua nhà bạn nhưng việc này phải được thực hiện 1 cách hợp lý, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho nhà bạn.

Trường hợp đường dây tải điện của nhà nước thì căn cứ vào những quy định của Luật Điện lực 2004, và Nghị định 14/2014 NĐ-CP quy định bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện.

Tại Điều 12 Luật Điện Lực 2014 quy định như sau:

“Điều 12. Sử dụng đất cho các công trình điện lực

1. Căn cứ quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng các công trình điện lực.

2. Chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình điện lực phải xác định rõ diện tích đất cần sử dụng và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

3. Sau khi dự án đầu tư điện lực đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

4. UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án điện lực lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệt hại về đất đai, tài sản; bảo vệ diện tích đất dành cho dự án và hành lang an toàn của công trình điện lực.”

Tại Điều 19 Nghị định 14/2014 NĐ-CP quy định như sau:

"1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp."

Như vậy nhà bạn nằm trong hành lang an toàn của công trình điện lực nếu không bị thu hồi đất thì sẽ được bồi thường hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Post a Comment

Previous Post Next Post