Quy hoạch sử dụng đất là gì và quyền phê duyệt thuộc thẩm quyền nào?

Quy hoạch sử dụng đất là quá trình xác định và quản lý việc sử dụng đất nền dựa trên mục tiêu phát triển của một khu vực nhất định. Thẩm quyền phê duyệt được giao cho cơ quan chức năng để đảm bảo quy hoạch tuân thủ pháp luật và đáp ứng các yêu cầu về bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

Tôi khai hoang một thửa đất để sản xuất hoa màu và sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay. Mới đây, tôi nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã nhưng không được giải quyết với lý do tôi khai hoang là nằm trong quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng khu đô thị.

Tuy nhiên, từ hơn 10 năm nay tại vị trí này vẫn chưa triển khai dự án nào và cũng chưa có kế hoạch sử dụng đất để phát triển đô thị. Tôi có đọc Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43 nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là gì? đất của tôi đang sử dụng có được hiểu là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không?

Hình minh họa

Nguyễn Minh (Quảng Nam)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Tại khoản 2 Điều 3 của Luật Đất đai quy định:

“2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.”

Tại Điều 45 của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) đã có quy định về Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 45. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất:

a) Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

b) UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất:

a) Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

b) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

c) UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Thông tin để bạn có thể tham khảo.

Post a Comment

Previous Post Next Post