Chuyển nhượng bất động sản: Cần nộp những loại thuế, phí nào?

Chuyển nhượng bất động sản đòi hỏi nộp các loại thuế và phí nhất định. Các loại thuế bao gồm thuế chuyển nhượng, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Các phí đi kèm bao gồm phí trước bạ, phí công chứng và phí đăng bộ. Quá trình này là quan trọng trong việc chuyển nhượng tài sản và yêu cầu sự tuân thủ đầy đủ các quy định thuế và phí.

Chuyển nhượng bất động sản là hoạt động diễn ra phổ biến. Vậy khi các bên chuyển nhượng bất động sản thì phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí nào?

Luật sư Nguyễn Thụy Hân (Thư viện Pháp luật) tư vấn:

Các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu bên chuyển nhượng bất động sản thì doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế nơi có bất động sản.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải được doanh nghiệp xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu sẽ được kê khai theo từng lần phát sinh, cụ thể chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (căn cứ điểm e, khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất (20%)

Trong đó: Thu nhập tính thuế sẽ bằng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản trừ (-) đi các khoản như: giá vốn của bất động sản; các chi phí được trừ liên quan đến chuyển nhượng bất động sản; các khoản lỗ từ chuyển bất động sản của các năm trước (nếu có). (Căn cứ Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

Về thuế thu nhập cá nhân, nếu bên bán là cá nhân thì phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế;

- Trường hợp doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác là bên mua bất động sản mà trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán (là cá nhân) thì bên mua có trách nhiệm phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho bên bán.

Thuế thu nhập cá nhân bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất (2%)

Về thuế giá trị gia tăng, khi chuyển nhượng bất động sản (trừ chuyển nhượng quyền sử dụng đất), doanh nghiệp kinh doanh sẽ nộp thuế giá trị gia tăng.

Nếu áp dụng phương pháp khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Còn nếu áp dụng phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì số thuế GTGT phải nộp bằng doanh thu trừ đi tỷ lệ %.

Các loại phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản

Về lệ phí trước bạ, các bất động sản sau đây khi chuyển nhượng sẽ phải chịu lệ phí trước bạ:

- Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác.

- Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).

Lệ phí trước bạ bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân (x) mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (0,5%)

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Hình ảnh nhân viên hỗ trợ pháp lý cho khách hàng của Thư Viện Pháp Luật

Về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ. Đây là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Về phí công chứng. Các bên khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng phải nộp phí công chứng.

Mức thu phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất.

Trường hợp có tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình xây dựng trên đất) thì tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

Như vậy, khi chuyển nhượng bất động sản, các bên cần khai và nộp đầy đủ các khoản thuế - phí - lệ phí theo yêu cầu để tránh rủi ro pháp lý về sau.

Post a Comment

Previous Post Next Post