Thu hồi hết đất làm đường thì có được tái định cư

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi là Tuấn, ở Kon Tum. Tôi có một mảnh đất có GCN quyền sử dụng đất (với 50m2 đất ở, 160m2 đất trồng cây hàng năm).

Năm 2013 có dự án QL24 mở rộng, gia đình tôi bị thu hồi hết đất với diện tích đo đạc là 210m2 trong mốc lộ giới, 209m2 ngoài mốc lộ giới.

Vậy phần đất còn lại (ngoài 50m2 đất ở - tôi chưa xây nhà) có được xếp vào đất liền kề không? và tôi có được tái định cư không? Gia đình tôi không còn mảnh đất nào khác ngoài mảnh đất bị thu hồi trên tại địa bàn xã Đăk Blà.

Hiện tôi đã nhận thông báo đến ngày 4/2/2015 lên nhận tiền đền bù, trong khi tôi chưa đồng ý giá đền bù và tôi cũng chưa nhận được quyết định tái định cư hay bảng giá đất tái định cư.

Vậy giờ tôi phải làm gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất như sau:

“Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8, Nghị định số197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì UBND cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất”

Và theo quy định tại khoản 1, Điều 16 và Điều 21, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP thì việc bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 30% - 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương…

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ, diện tích đất được hỗ trợ và giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương”.

Theo câu hỏi của Quý Ông/bà do có đất bị thu hồi thuộc dự án QL24 mở rộng tại xã ĐăkBlà thuộc Thành phố Kon Tum, tỉnh Đăklăk. Diện tích đất trồng cây hàng năm có được xem là đất liền kề hay không? Và Quý Ông /bà có được tái định cư không ? Và Quý Ông/bà không đồng ý với số tiền bồi thường trong khi chưa nhận được bảng giá tái định cư và quyết định tái định cư thì sẽ làm gì?

- Nếu diện tích đất còn lại (ngoài 50m2 đất ở) nằm cùng trên một thừa đất với đất ở, giáp ranh thì sẽ xem như đất liền kề. Việc xác định đất liền kề không đồng nghĩa với việc sẽ được hỗ trợ tối đa theo giá đất ở mà còn tuỳ thuộc vào phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Việc có được bố trí tái định cư hay không phụ thuộc vào việc nhà nước có quỹ đất để bố trí tái định cư hay không? Nếu nhà nước không có đất để bồi thường thì sẽ bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

- Nếu không đồng ý với số tiền bồi thường, thì Quý Ông/Bà có quyền khiếu nại đến cơ quan ra quyết định thu hồi đất để được xem xét giải quyết , xin lưu ý là thời hiệu để khiếu nại trong trường hợp này là trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết quyết định đó. Việc ban hành quyết định thu hồi đất không phụ thuộc vào việc đã ban hành/gửi cho người bị thu hồi đất quyết định tái định cư hay bảng giá đất tái định cư nếu cơ quan nhà nước không có quỹ đất tái định cư hoặc người bị thu hồi đất không thuộc trường hợp tái định cư.

- Để xác định đúng mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật cần phải căn cứ hồ sơ địa chính, căn cứ xác lập quyền sử dụng đất, giấy tờ về đất để xác định loại đất của diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ là và vị trí đất cụ thể của đất đó. Do không có thông tin, tài liệu cụ thể về vị trí thửa đất bị thu hồi, hồ sơ địa chính, giấy tờ về đất, phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất… Nên Quý Ông/Bà vui lòng đối chiếu quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề đất ở với phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của từng trường hợp cụ thể để rõ.

Post a Comment

Previous Post Next Post