"Tìm hiểu về thông tin quy hoạch đất đai ở đâu?"

Xem thông tin quy hoạch đất đai ở đâu? Bạn có thể đến với các cơ quan quản lý đất đai của chính quyền địa phương hoặc xem trên trang web chính phủ. Thông tin quy hoạch đất đai cung cấp tầm nhìn chi tiết về việc sử dụng đất trong khu vực, giúp người dân hiểu rõ về các kế hoạch phát triển và quy hoạch đô thị, nông nghiệp, công nghiệp và khu dân cư.

Tôi muốn tra cứu thông tin quy hoạch đất đai của tỉnh, huyện thì tìm ở đâu? Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Để tra cứu thông tin quy hoạch đất đai, bạn có thể xem thông tin trực tuyến tại các trang điện tử của UBND cấp huyện, tỉnh, cụ thể:

- Theo Khoản 3, Điều 48, Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

“…UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh;

UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã;”

- Điểm b Khoản 2, Điều 48, Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

“b. Cơ quan có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.”

Như vậy, bạn thực hiện tra cứu các thông tin về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện theo quy định.

Kiểm tra quy hoạch tại Văn phòng đăng ký đất đai: Người dân có thể đến trực tiếp chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện nơi có thửa đất để nộp hồ sơ xin trích lục thông tin.

Khai thác thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyện phải trả phí. Cách tra cứu này có độ tin cậy cao, tra cứu được lượng thông tin nhiều. Tuy nhiên, cách này mất thời gian.

Ngoài ra bạn cũng có thể xem thông tin sơ đồ thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những thửa đất bên cạnh thửa đất đang muốn tra, mà vừa được cấp GCNQSDĐ. Trên đó, bạn có thể dễ dàng có được thông tin về chỉ giới Hành lang an toàn giao thông, thông tin về đường quy hoạch rộng bao nhiêu,...

Post a Comment

Previous Post Next Post