Điều kiện tổ chức lễ khởi công, khánh thành công trình từ ngày 25/12/2023 thế nào?

Quyết định 27/2023/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/11 có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Vậy, quy định cụ thể thế nào?

Hình minh họa

Trả lời:

Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành đối với:

- Các công trình quan trọng quốc gia theo Luật Đầu tư công;

- Công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình với các đối tượng trên

- Lễ động thổ công trình được thực hiện khi: Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định.

- Lễ khởi công công trình được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

- Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Dự án được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình.

Về thẩm quyền quyết định tổ chức các buổi lễ:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình quan trọng quốc gia trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư.

- Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

- Chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức buổi lễ, trong đó nêu rõ: Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, chi phí, phương án tiến hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chi phí tổ chức buổi lễ sẽ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Quyết định 27/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post