Có được mua đất nông nghiệp ở địa phương khác không?

Tôi có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa nhưng muốn mua đất nông nghiệp ở Nghệ An thì có được không? Xin hỏi, trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại địa phương thì có được mua, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào nơi cư trú, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 191 và Điều 192 của Luật này.

Và tại khoản 3, khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai 2013 cũng quy định như sau:

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, theo quy định trên thì hộ gia đình, cá nhân được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào việc có hộ khẩu ở nơi đó hay không. Tuy nhiên, nếu nhận chuyển nhượng là đất trồng lúa thì phải đáp ứng điều kiện là có trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nếu không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Do đó, người nơi khác có quyền nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp ở khác nơi mình sinh sống, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp trong phạm vi được quy hoạch là đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Các trường hợp khác ngoài 2 trường hợp ở trên thì đất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng bình thường.

Post a Comment

Previous Post Next Post