Các trường hợp chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

Người đại diện được ủy quyền có thể chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền trong một số trường hợp như: đại diện cho người không có khả năng ký tên, hoặc khi người ủy quyền không có sẵn để ký tên. Việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền thường được thực hiện tại các văn phòng chính quyền hoặc cơ quan quản lý công quyền.

Tôi có mua bộ hồ sơ đấu giá đất tại một công ty đấu giá. Do có việc nên ngày đấu giá quyền sử dụng đất, tôi không tham gia được và đã ủy quyền cho người thân tham gia đấu giá theo mẫu giấy của công ty đấu giá đề  nghị.

Tôi cùng người thân có ra UBND thị trấn để làm thủ tục ủy quyền và xin xác nhận, nhưng được nhân viên tư pháp trả lời, giấy ủy quyền này không thuộc thẩm quyền của UBND và không xác nhận. Tôi được giới thiệu ra văn phòng công chứng huyện để xác nhận, nhưng văn phòng công chứng huyện cũng cho biết không xác nhận trong giấy ủy quyền này được.

Xin hỏi, trường hợp này, tôi cần làm gì để ủy quyền lại được cho người thân tham gia đấu giá.

Nguyễn Khắc Thanh (Thanh Hóa)...

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong 4 trường hợp sau:

a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định: “Đối với ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch”.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp ông Thanh không thuộc trường hợp chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền mà phải được lập thành hợp đồng ủy quyền và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Post a Comment

Previous Post Next Post