Khi cần thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

Khi dự án đầu tư cần thay đổi các mục tiêu, phạm vi hoặc quy mô, hoặc khi xảy ra thay đổi lớn trong quy hoạch phát triển, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Điều này bao gồm việc lập báo cáo tham mưu, thông báo thay đổi và tiến hành các quy trình xác minh, đánh giá mới.

Công ty tôi có dự án bất động sản đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.  Khi thực hiện, có thay đổi một số hạng mục và phân tách lại giai đoạn thực hiện dự án, nhưng không làm thay đổi tổng tiến độ, quy mô, địa điểm dự án và tổng mức đầu tư. Xin hỏi, tôi có cần điều chỉnh chủ trương đầu tư không?

Nguyễn Thành Nam (Đồng Nai)...

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

“Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau:

a) Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính;

b) Tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư;

c) Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)”.

Post a Comment

Previous Post Next Post