Giá đất để tính phí hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề trong quá trình thu hồi đất.

Giá đất được sử dụng để tính toán khoản hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề trong quá trình thu hồi đất. Việc xác định giá đất phục vụ cho việc đảm bảo công bằng và hợp lý trong quy trình này rất quan trọng. Các chính sách định giá đất phải dựa trên quy định của pháp luật và được thực hiện một cách minh bạch và khách quan. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người dân và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Tôi được biết, hiện nay, UBND tỉnh Đồng Tháp có ban hành Quyết định bảng các loại đất giá đất 05 (2020 - 2024). Đến ngày 29/12/2021, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với nội dung là hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 1,2.

Năm 2022, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng thì khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đã có xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Thông tư 33/2017 của Bộ TNMT) nên có áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Giá đất hỗ trợ được tính theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

Xin hỏi, giá đất để tính chính sách hỗ trợ nêu trên có được áp dụng thêm hệ số điều chỉnh năm 2022 do UBND tinh đã ban hành hay không? Hay chỉ áp dụng theo Quyết định bảng các loại đất giá đất 05 (2020 - 2024)?

Khánh Ngô (Đồng Tháp)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 thì khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được xác định tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) đã quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai”.

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên thì giá đất để tính khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền là giá đất nông nghiệp cùng loại theo Bảng giá đất do địa phương ban hành và được xác định tại thời điểm ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bạn đọc nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên và liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post