Căn cứ và Điều Kiện Cho Phép Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất

Căn cứ và điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là quy trình pháp lý để thay đổi cách sử dụng đất từ mục đích ban đầu sang mục đích mới. Điều kiện bao gồm đảm bảo tuân thủ quy định về khu vực, đánh giá tác động môi trường và xác nhận sự cần thiết của việc chuyển đổi. Quá trình này cần sự phê duyệt từ cơ quan quản lý địa phương và có tầm quan trọng để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Năm 2000 có đường dây điện 500KV đi qua nhà và gia đình tôi đã được đền bù, phần đất còn lại tôi đã làm nhà ở. Đến nay, tiếp tục có 1 đường dây 500KV nữa đi qua. Tổng diện tích đất Nhà nước thu hồi của gia đình tôi để làm khu tái định cư cho người dân là 400m2 (2 lần), đất vườn 2.000m2, đất rừng 1.000m2.

Nhà nước cấp cho tôi 250m2 đất tái định cư. Nhưng tôi không nhận và muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất ở khu đất gần khu tái định cư để làm nhà và vườn. Khi nộp hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và môi trường thi được trả lời đất không nằm trong quy hoạch của huyện nên không được phép chuyển mục đích sử dụng. Xin hỏi, tôi có được ưu tiên trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trên khu đất đó không?

Chi Huynh (Quảng Ngãi)

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại Điều 14 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định:

Điều 14. Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất

Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 21 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định HĐND các cấp, UBND các cấp Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai.

Tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"3. UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện."

Tại Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên việc chuyển mục đích sử dụng đất bên cạnh nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào việc quyết định mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Để được giải đáp cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tại địa phương để làm căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, bạn đọc liên hệ với UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh nơi có đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post