Cách xác nhận quyền sở hữu tài sản trên chứng chỉ sổ đỏ

Cơ sở để xác nhận quyền sở hữu tài sản trên sổ đỏ là tập hợp các tài liệu và hồ sơ chứng minh chủ quyền đối với một tài sản đất đai. Sổ đỏ cung cấp thông tin chi tiết về quyền sở hữu, thông tin về tài sản và các quyền liên quan. Qua việc kiểm tra và xác nhận các thông tin này, sổ đỏ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản của cá nhân hay doanh nghiệp.

Năm 2008, gia đình tôi được UBND quận cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, tại Trang 2, mục III - Tài sản gắn liền với đất ghi: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng 40m2. Xin hỏi, có phải gia đình tôi đã được chứng nhận quyền sở hữu đối với căn nhà nêu trên hay không? 

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đất đai năm 2003 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì: “1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản”.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở được ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất có yêu cầu. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được xác định theo quy định của pháp luật thì sau những nội dung theo quy định tại điểm b khoản này ghi tiếp "thuộc sở hữu của … (ghi tên chủ sở hữu)".

Căn cứ quy định nêu trên thì việc ghi nội dung tại “trang số 2, mục III-Tài sản gắn liền với đất có ghi nội dung: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng: 40m2” theo nội dung phản ánh của bạn là mới thể hiện “được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, nếu chủ sở tài sản đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản thì mới có đủ cơ sở để xác nhận quyền sở hữu tài sản.

Post a Comment

Previous Post Next Post